Haber

TÜİK: Türkiye nüfusunun %15,2’sini genç nüfus oluşturuyor

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2022 yıl sonu itibari ile Türkiye’nin toplam nüfusu 85 milyon 279 bin 553 olurken, 15-24 yaş grubundaki genç nüfus ise 12 milyon oldu. 949 bin 817. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,2’sini oluşturdu. Genç nüfusun %51,2’si erkek, %48,8’i kadındı.

Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki payının 2030’da %14,0’e, 2040’ta %13,4’e, 2060’ta %11,8’e ve 2080’de %11,1’e düşeceği öngörülmüştür.

Türkiye’nin genç nüfus oranının Avrupa Birliği üyesi ülkelere göre daha yüksek olduğu gözlemlendi.

Türkiye’nin genç nüfus oranının %15,2 ile Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından yüksek olduğu görüldü. 27 AB üyesi ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde 2022 yılında ortalama genç nüfus %10,5 olarak gerçekleşti. AB üyesi ülkeler arasında genç nüfus oranının en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla %12,8 ile İrlanda, %12,3 ile Hollanda ve %12,2 ile Danimarka olurken, genç nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise %9,1 ile yer alıyor. Bulgaristan, %9,3 ile Çek Cumhuriyeti, %9,4 ile Slovenya ve Letonya.

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il ise %22,0 ile Hakkari oldu.

ADNKS sonuçlarına göre 2022 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il %22,0 ile Hakkari oldu. Bu ili %21,7 ile Şırnak ve %21,1 ile Siirt izledi.

Genç nüfusun %30,2’sinin 20-22 yaş grubunda olduğu görüldü.

 

Yaş grubuna göre genç nüfus incelendiğinde 2022 yılında genç nüfusun %29,7’si 15-17 yaş grubunda, %19,1’i 18-19 yaş grubunda, %30,2’si 20-22 yaş grubunda ve %21,0’ı genç nüfusta yer almaktadır. grup. 23-24 yaş grubunda olduğu tespit edildi.

 

15 yaşındakiler için ortalama yaşam süresi 63,6 yıldır.

 

Life Tables 2019-2021 sonuçlarına göre, doğumda beklenen yaşam süresi Türkiye genelinde 77,7, erkeklerde 75,0 ve kadınlarda 80,5 yıl oldu.

 

Türkiye’de çalışma yaşının başlangıcı olan 15 yaşındaki gençlerin ortalama kalan yaşam süresinin erkeklerde 61,0, kadınlarda 66,4 yıl olmak üzere 63,6 yıl olduğu görüldü. Yani 15 yaşına gelen genç kadınların genç erkeklere göre ortalama 5,4 yıl daha uzun yaşayacağı tahmin ediliyor.

Evli genç kadınların oranı, evli genç erkeklerin oranının 3,8 katıydı

Genç nüfusu yasal medeni durumuna göre incelerken, cinsiyetler arasında değerli farklılıklar vardı. 2022 yılında genç erkek nüfusun %96,3’ü hiç evlenmemiş, %3,6’sı evli, %0,1’i boşanmış, genç kadın nüfusunun %85,8’i hiç evlenmemiş ve %13,7’si evlidir. ve %0,4’ü boşanmıştır.

Kadınlar için yüksek öğretime net kayıt oranı %49,2 oldu 

2020/’21 akademik yılında %44,4 olan Türkiye’de yükseköğretime net okullaşma oranı, 2021/’22 akademik yılında %44,7’ye yükseldi. Yükseköğretimde net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, bu oran erkeklerde %40,5’ten %40,3’e gerilerken, kadınlarda %48,5’ten %49,2’ye yükselmiştir.

Ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 24,2 oldu

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre gençlerin işgücüne katılım oranı 2021’de %41,7 ve 2022’de %43,8 oldu. Genç erkeklerin işgücüne katılım oranı 2021’de %53,1 iken 2022’de %56,2, genç kadınlarda bu oran 2021’de %29,7 iken 2022’de %31,0 oldu.

Genç işsizlik oranı 2021’de %22,6 iken 2022’de %19,4 oldu. 2021’de genç erkeklerde işsizlik oranı %19,4 iken 2022’de %16,4’e yükselirken, genç kadınlarda bu oran %28,7 oldu. 2021, 2022’de %25,2 oldu.

Ne eğitime ne de istihdama sahip olan gençlerin oranı 2021’de %24,7 iken 2022’de %24,2 oldu. Ne eğitime ne de çalışmayan genç erkeklerin oranı 2021’de %17,5 iken, 2021’de %16,4 oldu. 2022’de genç kadınlarda bu oran %32,4 iken 2022’de %32,3 oldu.

İstihdam edilen gençlerin %53,5’i hizmet sektöründe yer aldı

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre genç nüfusun istihdam oranı 2021’de %32,2’den 2022’de %35,3’e yükseldi. Genç erkeklerin istihdam oranı 2021’de %42,8 iken 2022’de %46,9’a, genç kadınlarda bu oran 2021’de %21,2 iken 2022’de %23,2 oldu.

Genç nüfusun istihdamı segmentlere göre incelendiğinde 2022 yılında istihdam edilen gençlerin %15,1’inin tarım sektöründe, %31,4’ünün sanayi kolunda ve %53,5’inin hizmet sektöründe olduğu görülmektedir. istihdam edilen genç erkeklerin %14,0’ı tarımda, %36,7’si sanayide, %49,3’ü hizmetlerde, genç kadınların %17,5’i tarımda ve %20,3’ü sanayide çalışmaktadır. ve %62,2’si hizmet sektöründeydi.

Genel sağlık durumundan memnun olduğunu belirten gençlerin oranı ise %84,8 oldu.

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten 18 yaş ve üstü bireylerin oranı 2021 yılında %69,3 iken, 2022 yılında bu oran %69,2 oldu. Genel sağlık durumu orta derecede iyi 2021’de %18,5 iken 2022’de %19,5 idi.

Genel sağlık durumundan memnun olduğunu belirten 18-24 yaş grubundaki genç nüfusun oranı 2021’de %83,5 iken 2022’de %84,8 oldu. genel sağlık durumu 2021’de %11,1 iken 2022’de %10,5 idi.

Genel sağlık durumundan memnun olduğunu belirten 18-24 yaş grubundaki genç erkek nüfus oranı 2021 yılında %85,9 iken 2022 yılında %89,9 oldu. orta iyi 2021’de %8,5, 2022’de %6,1 iken, mutlu olmadığını belirtenlerin oranı 2021’de %5,6 iken 2022’de %4,0 oldu.

Genel sağlık durumundan memnun olduğunu belirten 18-24 yaş grubundaki genç kadın nüfusun oranı 2021’de %81,0 iken 2022’de %79,5 oldu. Orta derecede mutlu olduğunu belirtenlerin oranı ise %79,5 oldu. genel sağlık durumu 2021’de %13,9, 2022’de %15,1 ve mutlu olmadığını belirtenlerin oranı 2021’de %5,1, 2022’de ise %5,4 oldu.

Memnun veya orta derecede keyifli hissettiğini belirten gençlerin oranı %84,3 oldu.

Yaşam doyumu araştırması sonuçlarına göre 2022 yılında 18 yaş ve üzeri keyifli olduğunu belirtenlerin oranı %49,7 iken, orta derecede keyifli olduğunu belirtenlerin oranı %34,5, mutsuz olduğunu belirtenlerin oranı %15,9’dur.

Yaşamdan memnuniyet araştırması sonuçlarına göre 2022 yılında 18-24 yaş grubundaki genç nüfus arasında mutlu olduğunu belirtenlerin oranı %47,9 olurken, orta düzeyde memnun olduğunu belirtenlerin oranı ise %47,9 oldu. yüzde 36,4, mutsuz olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 15,7 oldu.

18-24 yaş grubundan memnun olduğunu belirten genç erkek nüfusun oranı %44,1 iken, orta derecede hoş hissettiğini belirtenlerin oranı %37,2, hissettiğini belirtenlerin oranı ise %37,2 oldu. mutsuz olanların oranı %18,7 idi. 18-24 yaş grubundan memnun olduğunu belirten genç kadın nüfusun oranı %51,9 iken, orta derecede hoş hissettiğini belirtenlerin oranı %35,6, mutsuz olduğunu belirtenlerin oranı ise %35,6 oldu. %12,5 oldu.

Gençler için bir memnuniyet kaynağı olarak sağlık ilk sırada

Yaşamdan memnuniyet araştırması sonuçlarına göre 2022 yılında gençlerin memnuniyet kaynağı olan pahalı ortasında sağlık %43,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu %23,4 ile başarı ve %15,5 ile aşk izledi. Memnuniyet kaynağı cinsiyete göre incelendiğinde genç erkeklerde ilk sırada %39,4 ile sağlık, %27,9 ile başarı ve %17,0 ile para geliyor. Genç kadınlarda %48,3 ile sağlık ilk sırada yer alırken, bunu %21,6 ile aşk ve %18,6 ile başarı izledi.

Gençlerin %82,4’ü işinden memnun olduğunu belirtti.

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2022 yılında gençlerin %82,4’ü işinden, %52,9’u ise kazancından memnun olduğunu belirtti. Genç erkeklerde çalışılan işten memnuniyet oranı %82,5, elde edilen gelirden memnuniyet oranı %55,4, genç kadınlarda bu oranlar %82,2 ve %48,2 oldu.

Gençlerin %67,0’ı aldıkları eğitimden memnun olduğunu belirtti.

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2022 yılında gençlerin %67,0’si şimdiye kadar aldıkları eğitimden memnun olduklarını belirtti. Bu oran genç erkeklerde %65,6 iken, genç kadınlarda %68,5 oldu.

Gençler çoğunlukla dış yaralanmalar ve zehirlenmeler sonucu hayatını kaybetti.

Ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre 2021 yılında hayatını kaybeden 15-24 yaş grubundaki gençlerin %38,2’si dış yaralanmalar ve zehirlenmeler nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu hastalığı %8,2 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler ve %7,7 ile sınır sistemi ve duyu organları hastalıkları üçüncü sırada izledi.

Ölüm nedenleri cinsiyete göre incelendiğinde genç erkeklerde dış yaralanma ve zehirlenme sonucu hayatını kaybedenlerin oranı %42,3, genç kadınların oranı ise %28,3 oldu. İyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeniyle hayatını kaybeden genç erkeklerin oranı %6,9, genç kadınların oranı ise %11,4 oldu.

İnternet kullanan gençlerin oranı yüzde 96,9 oldu

Hane halkı bilgi teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre 16-24 yaş grubundaki genç nüfusun internet kullanım oranı 2021 yılında %97,1 iken 2022 yılında %96,9 oldu. İnternet kullanım oranı ise %98,4 oldu. 2021’de genç erkeklerde %97,6 iken 2021’de genç kadınlarda %95,6 iken 2022’de %96,1 oldu.

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

sinanpasa-haber.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
bratca.com istanbul escort ajansı
istanbul eskort